Кафедра історії України

Кафедра історії України створена 25 жовтня 1999 року. Завідувач кафедри - к.і.н., доцент Десятничук Ігор Олексійович. Пріоритетними науковими напрямами роботи кафедри є поглиблене вивчення проблем історії західноукраїнського регіону, зокрема «Великої Волині»; історія міжетнічних та міждержавних відносин України з сусідніми народами і державами: Росією, Білоруссю, країнами Центральної і Південно-Східної Європи; духовно-культурний розвиток у новий і новітній періоди історії України; Організація та проведення цілеспрямованої, планомірної науково-дослідницької і науково-творчої роботи викладацького складу кафедри, спрямованої на самопідготовку та вироблення сталих навичок у застосуванні набутих знань у навчально-виховній педагогічній діяльності, стимулювання роботи професорсько-викладацького складу кафедри, спрямованої на підготовку та видання підручників, посібників, довідників з історичних дисциплін, підготовка кандидатів та докторів наук за спеціальністю «Історія України». Склад кафедри: професорів – 1, доцентів – 12, старших викладачів - 1, викладачів – 2, аспірантів - 2.Десятничук Ігор Олексійович

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 1999 року.

Викладає дисципліни:

«Вступ до спеціальності».

Коло наукових інтересів:

історія слов’ян, історія Чехословаччини, чесько-німецькі відносини у 2 пол. ХІХ – 1 пол. ХХ ст.

Останні публікації:

 • 1. Десятничук І. Чехословацька еміграція і шляхи розв’язання „німецького питання” в 1939-1941 рр. // Актуальні проблеми сучасної політики. Матеріали ІV міжвузівської науково-практичної конференції молодих політологів. 15 березня 2013 року. – Рівне: РДГУ, 2013. – С. 88-90;
 • 2. Десятничук І.О. Особливості реформування політичної системи Чехословаччини наприкінці 60-х рр. ХХ ст.: теорія та практика // Актуальні проблемивітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ: Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2012. – Випуск 23. – С. 451-466;
 • 3. Desyatnychuk I.O. Freedom of speech and influence of public opinion in Czechoslovakia in the period of ‘Prаgue spring’ // Philosophy. Pedagogies. Society: Collection of scientific works of the Rivne state humanitarian university. – Rivne: publisher O.Zen', 2012 – S.256-267

Литвинчук Анатолій Іванович

Кандидат історичних наук, професор, заслужений працівник культури України, відмінник освіти України. Працює в РДГУ з 1983 року.

Викладає дисципліну:

«Історія України».

Коло наукових інтересів:

питання історичного розвитку України, української культури, проблеми вищої школи, художньої творчості та виховання молоді, питання краєзнавства, волинського поліссязнавства, вдосконалення професійної і загальноосвітньої підготовки у вузах культури та мистецтва.


Шеретюк Валерій Миколайович

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 2002 року, з 2003 року - декан історико-соціологічного факультету РДГУ.

Викладає дисципліну:

«Історія України».

Коло наукових інтересів:

проблеми міжконфесійних відносин на українських землях у міждержавних відносинах XVI–XVIII ст. Відповідальний редактор фахового видання РДГУ з історії «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії», голова редколегії видання історико-соціологічного факультету «Історія очима молодих дослідників. Збірник наукових праць».

Останні публікації:

Шеретюк В. Українське дисидентське питання в політичних відносинах Росії і Речі Посполитої (кінець XVII – XVIII ст.) / Шеретюк В.: Монографія, - Рівне: О.Зень, 2015. – 224с., іл.


Галуха Любов Юріївна

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 1997 року.

Викладає дисципліни:

«Історія України», «Історія історичної науки і освіти в Україні», спецкурси з історії України.

Коло наукових інтересів:

духовно-культурний розвиток на українських землях у новий і новітній період.

Останні публікації:

 • Галуха Л., Ісічук Т. Атеїзаційна політика Рівненщини другої половини 40 – початку 60 рр. ХХ ст. Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. – Рівне: РВВ РДГУ, 2013. – С. 72–74.
 • Галуха Л., Маєвський І. Церковно-парафіяльні школи та їх кадрове забезпечення на Правобережній Україні у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. – Рівне: РВВ РДГУ, 2013. – С. 84–86.
 • Галуха Л.Ю., Зиль К.І. Народний костюм як носій історичної свідомості суспільства Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців. Частина 2. Природничо-математичний, суспільно-гуманітарний та економічний напрями. – Рівне: РВВ РДГУ. 2014.– С. 80–81.

 

Давидюк Руслана Петрівна

Кандидат історичних наук, доцент. В РДГУ працює з 1999 року.

Викладає дисципліни:

«Історія України», «Актуальні проблеми новітньої історії України», «Методика викладання історії у вищій школі».

Коло наукових інтересів:

діяльність політичних партій Західної України у міжвоєнний період.

Останні публікації:

 • Давидюк Р.П. Уенерівська еміграція і польсько-радянське прикордонне протистояння на Волині у першій половині 20-х років ХХ ст. / Руслана Давидюк Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw Bałtyckich. – 4 (2013). Pod. red. W. Rezmera ta in. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – S. 53–69.
 • Давидюк Р.П. З поляками за Україну: Наддніпрянська еміграція в суспільно - політичному житті міжвоєнної Волині. Монографічне видання. Рівне : ПП ДМ, 2014. – 176 с.
 • Давидюк Р.П. Розселення та становище уенерівської політичної еміграції у Волинському воєводстві на початку 20-х років ХХ ст. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Вип. ХХХІХ. – 346 с. – С. 125–139. (збірник включений до міжнародної наукометричної бази РИНЦ).

Пальчевський Руслан Степанович

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 1999 року.

Викладає дисципліну:

«Історія України».

Коло наукових інтересів:

український молодіжний рух на Західноукраїнських землях в 20-30 рр. ХХ ст.

Останні публікації:

 • Січові товариства української молоді в умовах Другої Речі Посполитої Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 24. – Рівне, РДГУ, 2014. – С. 36-40

Прищепа Олена Петрівна

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 2003 року.

Викладає дисципліни:

«Історія України», «Історичне краєзнавство», «Основи музеєзнавства»

Коло наукових інтересів:

розвиток історичного краєзнавства та музеєзнавства в ХІХ-ХХ століттях.

Останні публікації:

Прищепа О.П. Бюджетна документація органів міського самоврядування Правобережної України як джерело до вивчення їх освітньо-культурної діяльності (початок ХХ ст.) початку ХХ ст. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький університет, 2014. – Вип. 684–685. – С. 118–124.

Прищепа О.П. Взаємодія державних і самоврядних структур та приватних осіб у розвитку жіночої середньої освіти у Рівному (початок ХХ ст.) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» /ред. кол. : І. Д. Пасічник, В. В. Трофимович, А. І. Смирнов та ін. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 22. – С. 98–110.

Прищепа О.П. Побутування книжок в культурному просторі міст Правобережної України (ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Історичні науки» / ред. кол.: І. Д. Пасічник, В. В. Трофимович, А. І. Смирнов та ін.. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2015. – Вип. 24. – С. 36–41.


Доброчинська Валентина Анатоліївна

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 1999 року.

Викладає дисципліни:

«Історія України», «Історіографія історії України».

Коло наукових інтересів:

культурне життя на Волині у міжвоєнний період.

Останні публікації:

 • Доброчинська В., Переходько Н. Професійна та громадська праця українських лікарів у Волинському воєводстві Наукові записки [Рівненського краєзнавчого музею]. Випуск ХІ. – Рівне: видавець Олег Зень, 2013. – С. 47–50.
 • Доброчинська В., Федорчук С. Рівненський пивоварний завод в умовах радянської (1939–1941 рр.) та німецької окупаційної влади (1941-1944 рр.)// Наукові записки [Рівненського краєзнавчого музею]. Випуск ХІ. – Рівне: видавець Олег Зень, 2013. – С. 236–239.
 • Поніманська Т.І., Доброчинська В.А. З історії розвитку дошкільної освіти на Західній Волині (початок ХХ ст. – 1944 р.) Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 25. – Рівне, РДГУ, 2014.

Півоварчук Віталій Миколайович

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 1999 року.

Викладає дисципліну:

«Історія України».

Коло наукових інтересів:

соціально-економічне і культурологічне становище західних областей України (1939 -1941рр.), реформування аграрного сектора радянською владою на новоприєднаних землях (вересень 1939 – червень 1941 рр.).

Останні публікації:

 • Півоварчук В.М. Особливості колективізації на західноукраїнських землях. Materiá VIII Mazinárodní vĕdecko-praktická conference “Vĕdecký pokrok na prělomu tysyaschalety – 2012” (27 května – června 2012 roku) -. Dil 13. Historie. – Praha: Publishing House “Education and Sciente” s.r.o., 2012. – S. 31-32.

Прищепа Богдан Анатолійович

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 1989 року.

Викладає дисципліни:

«Археологія», «Джерелознавство історії України»

Коло наукових інтересів:

Волинь в добу Середньовіччя.

Останні публікації:

 • Прищепа Б.А. Пригоринські міста в Х–ХІІІ ст. Слов′яни і Русь: археологія та історія. Збірка праць на пошану дійсного члена Національної академії наук України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя. – Київ: «Стародавній світ», 2013. – С. 247–261.
 • Прищепа Б.А. Становлення середньовічних міст на Волинському Поліссі (за матеріалами з поселень басейну р. Горинь) Слов′янський вісник. Збірник наукових праць. – Рівне, 2013. – С. 51–58.
 • Прищепа Б.А. Про деякі дискусійні питання історичної топографії Пересопниці ХV–ХVІІ ст. // Слов′янський вісник. Збірник наукових праць. Вип. 17. Серія «Історичні та політичні науки». – Рівне, 2014. – С. 62–68.

Візітів Юлія Миколаївна

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 2015 року.

Викладає дисципліну:

"Історія України", "Українська етнологія", спецкурс "Етнічні меншини України"

Коло наукових інтересів:

краєзнавство, парамілітарні організації періоду ІІ Речі Посполитої, історія національних меншин, українська етнографія.

Останні публікації:

Візітів Ю. М. Пластовий рух на Волині в міжвоєнний період: Монографія / Ю. М. Візітів. – Рівне, 2008. – 180 с. – 10,46 арк.

Візітів Ю. М. Французька інтелігенція України в умовах культурно-освітніх трансформацій ХІХ ст. // “Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 20-21 листопада 2015 р. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С. 19-23. – 6 с. – 0,25 арк.

Візітів Ю.М. Чехи на Волині: від хмелярства до броварства // ”Чехи на теренах Волині“: Матеріали Міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції, м. Дубно, 24 лютого 2016 р. – Рівне, Дятлик М., 2016. – 108 с. - С. 12-16. – 0,33 арк./8 с.


Гуменюк Оксана Володимирівна

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 2005 року.

Викладає дисципліни:

«Історія України», «Архівознавство» та спецкурс з історії України.

Коло наукових інтересів:

Західноукраїнські землі на першому етапі Другої світової війни (вересень 1939-червень 1941 рр.).

Останні публікації:

Гуменюк О.В. Становлення української сім’ї у радянський період Матеріали VI міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного факультету-2013» (м. Київ, Київський національний університет імені Т.Шевченка, 25 квітня 2013 р.).С.115-118.

Гуменюк О.В. До історії формування радянської політики щодо української сім’ї Матеріали ІІ регіональної міжвузівської науково-практичної конференції: «Проблеми розвитку соціально-економічних систем:підприємництво, глобалізація, економічне зростання» (м. Дубно, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 28 березня 2013р.).С164-166.

Гуменюк О.В. Особливості законодавства СРСР про шлюб та сім’ю: український варіант Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка, 15-16 листопада 2013р.). С.85-91.


Карпухіна Тетяна Олександрівна

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 2006 року.

Викладає дисципліни:

«Українська етнологія», «Історія України», «Укр-детермінанти релігійного світогляду українців».

Коло наукових інтересів:

Українсько-польські відносини періоду Другої світової війни, військова історія України, зокрема період незалежної України.

Останні публікації:

Карпухіна Т.О. Програми діяльності ОУН на початковому етапі Другої світової війни // Держава та армія. Науковий вісник НУ «Львівська політехніка». – Львів, 2012- Випуск 693- С.198-201.

 Карпухіна Т.О. Західні землі України у військово-політичних планах Німеччини та СРСР напередодні Другої Світової війни // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ: Зб.наук. праць. Рівне: РДГУ, 2012. – Вип. 22. – С.83-86.

Карпухіна Т.О. Національна безпека України у період незалежності // Слов'янський вісник: Збірн. наук. праць. Серія “Історичні та політичні науки” / РДГУ, РІС КСУ. Вип.11. – Рівне: РІС КСУ, 2011. – С. 212- 231.


Бондар Ірина Володимирівна

Старший викладач. Працює в РДГУ з 1994 року.

Викладає дисципліни:

«Методика викладання історії», «Методика викладання історії у старшій школі» та спецкурс з історії України.

Коло наукових інтересів:

творчо-пошукова діяльність учнів на уроках історії.

Останні публікації:

 • Бондар І.В. Інтерактивні технології як засіб формування креативності старшокласників у процесі вивчення всесвітньої історії. (Фахове видання) // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – Вип. 29. – Ч. 2. – С. 83-88.
 • Бондар І.В. Методичні особливості формування креативності школярів у процесі вивчення історії. (Фахове видання) // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І.Сипченка]. – Вип. LVIII. – Ч.ІІ. – Слов’янськ: СДПУ, 2011. – С. 132 – 139.
 • Бондар І.В. Інтерактивне навчання у формування креативності старшокласників у процесі вивчення історії // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки [Вип. № 22 (257) листопад 2012. Ч. ІУ.]/ За матеріалами УІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість». –– С. 11-17.

Журавльова Світлана Павлівна

Викладач Працює в РДГУ з 1994 року.

Викладає дисципліну:

«Історія України».

Коло наукових інтересів:

торгово-економічні зв’язки України з зарубіжними країнами 1921-1923 років.

Останні публікації:

Журавльова С.П. Торгівля з державами Сходу у 20-х роках ХХ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 22.


Мосієвич Юлія Олександрівна

Викладач Працює в РДГУ із 2011 року. Викладає дисципліни: історії та історіографії України, вступ до спеціальності (історія).

Коло наукових інтересів:

Культурно-мистецькі процеси Волині кінця ХІХ - поч. ХХ ст.

Останні публікації:

 • 1. Мосієвич Ю. О. Історичні та суспільно-політичні умови розвитку культури Волині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. О. Мосієвич // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 25. – Рівне, РДГУ, 2014.
 • 2. Мосієвич Ю, Цецик Д. Участь українських національних партій у довиборах до парламенту Польщі на Волині навесні-влітку 1930 р. // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. Наук. Праць. Випуск ХІІ. Частина 2. – Рівне: ПП Дятлик М. С., - 2014. – С. 72-74.

Ісічук Тетяна Савівна

Магістр історії. Старший лаборант. Працює в РДГУ з 2008 року.

Коло наукових інтересів:

міжконфесійний розвиток на Західноукраїнських землях у ХХ столітті.


Мельник Олександр Володимирович

Лаборант. Працює в РДГУ з 2009 року.

Коло наукових інтересів: українсько-польські міжнаціональні відносини на початковому етапі Другої світової війни (1939-1941 рр.).