Кафедра політології і соціології

Кафедра політології і соціології створена у 1999 році. У 2005 році на її основі додатково було створено випускову кафедру політичних наук, яку очолив доктор політичних наук професор Троян С.С. На кафедрі працювали відомі вчені: професор Масний О.С., ректор РДГУ професор Постоловський Р.М., академік Черній А.І., професор Троян С.С., доцент Заглинська Л.В., доцент Шелюк Л.О. Завідувач кафедри: кандидат історичних наук, доцент Терешко Ю.М. Якісний склад кафедри: 11 штатних викладачів: 1 доктор педагогічних наук, професор, 7 доцентів, 5 кандидати історичних наук, 1 кандидат політичних наук, 1 кандидат педагогічних наук, 2 старших викладачі та 1 викладач. Науковою темою кафедри є “Демократизація країн Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1945–2011 рр.)”.Терешко Юрій Миколайович

Кандидат історичних наук, доцент. Завідувач кафедри політології і соціології. В РДГУ працює з 1991 року.

Викладає дисципліни:

«Політологія», «Історія політичних та правових вчень», «Історія українських політичних і правових вчень ( ХІХ – І третина ХХ ст.)».

Коло наукових інтересів:

політична історія ЧССР і СССР тоталітарного періоду (1945-1968 рр.), політична історія Франції доби абсолютизму ( 1624-1675 рр.), сучасна неоімперська політика Росії і євроатлантична політика України ХХІ ст.

Останні публікації:

 • 1. Терешко Ю.М. Стан “свободи слова” у посттоталітарній Росії Володимира Путіна // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. - Вип. 1. - Рівне: РДГУ, 2008. - С. 107-119.
 • 2. Терешко Ю.М. Російська загроза євроатлантичному курсу і національній безпеці України // Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України. Збірник матеріалів інформаційно-просвітницького семінару 24 жовтня 2008 р.- Рівне: ГО Євроатлантичний вибір України, 2008.- С. 4-8.
 • 3. Терешко Ю.М. Політичні передумови та участь керівника КПУ Петра Шелеста у підготовці придушення Празької весни 1968 року // Слов’янський світ і Україна: Збірник наукових праць. – Рівне: видавець О. Зень, 2011.- С. 281-296.

Вербець Владислав Володимирович

Доктор педагогічних наук. Професор, академік Академії Акмеологічних наук України. В РДГУ працює з 1999 року.

Викладає дисципліни:

«Соціологія», «Методи соціологічних досліджень», «Соціологія театру».

Коло наукових інтересів:

соціальний потенціал студентської молоді, соціально-психологічні проблеми студентської молоді.

 • Останні публікації: 1. Вербець В.В., Субот О.А., Христю Т.А. Соціологія / Посібник з грифом МОН України. - К.: Кондор, 2009. - 550 с.
 •  Вербець В.В. Методологія та методика соціоло

Кузьма Тетяна Миколаївна

Кандидат історичних наук, доцент В РДГУ працює з 2005 року.

Викладає дисципліни:

«Історія та теорія демократії», «Організація державного апарату України», «Трудове право».

Коло наукових інтересів:

політика пам’яті Німеччини, дослідження інститутів державної влади, гарантій прав і свобод людини в умовах суспільних трансформацій.

Останні публікації:

 • Кузьма Т.М. Інститут імпічменту: політико-правовий аналіз / Т.М. Кузьма // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. – Вип. 4. – Рівне: РДГУ, 2010. – С. 147 - 153
 • Кузьма Т.М. Історичні традиції волонтерської та благодійницької діяльності в Україні / Т.М. Кузьма // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ: Збірник наукових праць. - Випуск 25. – Рівне: РДГУ, 2014. – С. 8 – 11.
 • Кузьма Т.М. Варіативність образу книги в символічному просторі Берліну / Т.М. Кузьма // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. – Вип. 13. – Рівне: РДГУ, 2015.

Лесняк Віталій Юрійович

Кандидат політичних наук, доцент В РДГУ працює з 2007 року.

Викладає дисципліни:

«Політологія», «Правові основи європейської інтеграції», «Конституційне право зарубіжних країн».

Коло наукових інтересів:

транзитологія, кратологія, конституційне право, муніципальне право, виборче право, соціологія управління; Дослідження моделей та механізмів міжінституційної взаємодії в системі влади держав перехідного типу.

Останні публікації:

 • Лесняк В. Ю. Моделювання інституційної трансформації в державах перехідного типу (на прикладі постфранкістської Іспанії) // Грані. Науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ. – 2012. – №7 (87). – С. 122– 127.
 • Лесняк В. Порівняння договірних форм демократичного транзиту (на прикладі Іспанії та Польщі) // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 8. – Рівне: РДГУ, 2012. – С.147-162.
 • Lesnyak V. La formación del sistema electoral democrático en España contemporanea // El IV Congreso de Hispanistas de Ucrania. Actas. – Kiev: Embajada de España en Ucrania, 2013. – P.111-127.

Опанасюк (Христюк) Тетяна Анатоліївна

Кандидат історичних наук, доцент В РДГУ працює з 2002 року.

Викладає дисципліни:

«Соціологія», «Прикладна соціологія», «Політологія».

Коло наукових інтересів:

політична історія РФ, соціологія сім’ї, соціальна структура суспільства.

Останні публікації:

 • Христюк Т.А. Тероризм як загроза міжнародного миру та безпеки країн Європи // Система безпеки в країнах центральної і Східної Європи післявоєнного періоду (1946-2006 рр.): Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2008. – С. 191-199.
 • Вербець В.В., Субот О.А., Христю Т.А. Соціологія / Посібник з грифом МОН України. - К.: Кондор, 2009. - 550 с.
 • Христюк Т.А. Політична опозиція в Росії (кінець 1980-х – 2000 рр.): концептуально-теоретичні підсумки дослідження // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: РДГУ. Збірник наукових праць. Випуск 18. – Рівне: РДГУ, 2010. – С. 188-195.

Коваль Вадим Володимирович

Кандидат педагогічних наук, доцент. В РДГУ працює з 2004 року.

Викладає дисципліни:

«Конституційне та адміністративне право», «Кримінальне право та кримінальний процес», «Нормативно правові та управлінські основи діяльності навчальних закладів».

Коло наукових інтересів:

соціалізація неповнолітніх правопорушників.

Останні публікації:

 • Коваль В.В. Соціально-педагогічний супровід засуджених неповнолітніх у пенітенціарних установах / В.В. Коваль // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збір. наук. праць. Частина 1, МЕГУ. – Рівне, 2008. – С.319-326.
 • Коваль В.В. Соціальний педагог як організатор соціалізуючого процесу неповнолітніх правопорушників у пенітенціарних установах /В.В.Коваль//Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.576. Педагогіка та психологія. – Чернівці:Чернівецький нац..у-т, 2011. – С.90-95.
 • Коваль В.В. Правове виховання неповнолітніх у пенітенціарних установах / В.В. Коваль // Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. – Рівне, 2012. – №3. С.44-47.

Черній Валерій Альбертович

Кандидат історичних наук, доцент. В РДГУ працює з 2013 року.

Викладає дисципліни:

«Правознавство», «Основи конституційного права», «Нормативно-правові та управлінські основи діяльності навчальних закладів».

Коло наукових інтересів:

геополітичні виклики на Балканах


Березняк Валентина Іванівна

Старший викладач. В РДГУ працює з 2003 року.

Викладає дисципліни:

«Теорія держави і права», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Методика навчання правознавства».

Коло наукових інтересів:

партійно-політична ситуація в Україні щодо релігії та релігійних інституцій в Україні в 60-70 рр.


 

Вівчар Інна Володимирівна

Посада: доцент кафедри політології та соціології.

 

Науковий ступінь: кандидат політичних наук.

 

Контакти: м. тел.0680262003

 

Коло наукових інтересів: дослідження класичних і сучасних політичних теорій, соціологічних шкіл, міжнародні відносини і зовнішня політика держави, національна безпека.

 

Дисертація: «Інтеграційний вимір міждержавного співробітництва Республіки Білорусь та Російської Федерації» (2009 р.)

 

Викладацька робота: дисципліни «Політологія», «Соціологія».

 

Автор понад десяти наукових та науково-методичних праць.

 


Савчук Марина Федорівна

Викладач. В РДГУ працює з 2014 року.

Викладає дисципліни:

«Соціологія», «Правознавство», «Основи конституційного права».

Коло наукових інтересів:

Політична історія Франції XVII ст.